dimarts, 3 d’abril de 2012

DAFO E.I. ES MUSSOL


QUÈ ÉS UN DAFO I PER A QUÈ SERVEIX?

                 
ÉS: eina per fer l’anàlisi d’un centre educatiu (o de qualsevol situació) que es fonamenta en la identificació, d’una banda, de les debilitats (D) i les fortaleses (F) que posseeix i, de l’altra, de les amenaces (A) i les oportunitats (O) que pot plantejar l’entorn.
Té com a objectiu ajudar en la tria de les estratègies i les tasques més adequades per elaborar un pla de millora.

Variables de l’anàlisi DAFO:

Debilitat o punt feble (D): Factor intern d’un centre educatiu que pot limitar-ne la bona marxa i la capacitat d’actuar o d’aconseguir millorar els resultats.
Respon a preguntes com: Què s’hauria de millorar del centre? ...

Amenaça (A): Factor de l’entorn que pot afectar la bona marxa d’un centre educatiu i la capacitat d’actuar o d’aconseguir millorar els resultats.
Respon a preguntes com: Què hi ha a l’entorn del centre que pot afectar la bona marxa de l’escola, incrementar els riscos o reduir-ne l’èxit? ..

Fortalesa o punt fort (F): Factor intern d’un centre educatiu que pot facilitar l’obtenció de bons resultats o esdevenir un avantatge.
Respon a preguntes com: Què es valora del centre? De què estem satisfets del centre?...

Oportunitat (O): Factor de l’entorn que pot representar per a un centre educatiu un avantatge o una possibilitat perquè millori el seu funcionament, els seus resultats o els seus serveis.
Respon a preguntes com: Què hi ha a l’entorn del centre que pot facilitar l’obtenció de bons resultats o esdevenir un avantatge?


Aquest és el DAFO de Centre que hem elaborat na Mercè Rodríguez: 

FORTALESES
OPORTUNITATS
- Resultats d’aprenentatge assolits
- Grau de motivació.
- Grau d’autonomia assolida.
- Anàlisi i valoració de la metodologia emprada.
- Diversificació d’activitats segons les necessitats.
- Comprensió oral.
- Cobrir necessitats (cognitives, físiques, higièniques i emocionals).
- Potenciació del raonament
- Sensibilització INCLUSIVA
- Gestió de les emocions a l’aula.
- Expressió de vivències, sentiments i opinions.
- Traspàs eficient de la informació (mestra - família)
- Relació entre les persones del centre.
- Implicació de les persones en nous projectes.
- Equips CICLE i EAP (seguiment de l’alumnat, tractament transversal dels aprenentatges).
- Participació en l’elaboració de projectes i plans de centre.
- Impuls de projectes de millora o innovacions.
- Potenciació del treball en equip del professorat.
- Seqüenciació dels continguts i procediments seleccionats per assolir els objectius curriculars.
- Elaboració d’adaptacions curriculars.
- Jornades, MRPM, Conferències, Cursos... per millorar les Pràctiques educatives / didàctiques.
- Activitats (dirigides, lliures...)
- Horaris (conciliació familiar, laboral...)
- Tutoria individualitzada: orientació.
- Tutoria de grup: informació, intercanvi de punts de vista, presa de decisions.
- Organització de l’alumnat treball en petit grup, grups cooperatius...
- EAP
- CEP
- APIMA
- TALLERS DE FAMÍLIES
- Conselleria
-  Ajuntament

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada